REJESTRACJA DLA STUDENTÓW

Konferencja studencka Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej organizowana we wspolpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Jagiellonskiego

Z przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji studenckiej, organizowanej w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Terapia poznawczo-behawioralna wobec współczesnych wyzwań” Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. prof. Zdzisława Bizonia. Konferencja będzie odbywać się w formie online w dniach 13-15 maja 2022 roku.

Harmonogram Konferencji

REGULAMIN KONFERENCJI STUDENCKIEJ ONLINE

Piątek 13.05.2022

Sympozjum

16:45-18:45

Skuteczność technik wyobrażeniowych
przewodniczący sympozjum Jarosław Michałowski

Sobota 14.05.2022

8:45-9:00

Oficjalne otwarcie konferencji studenckiej

Wykłady i warsztaty

9:00- 10:30

Pierwsza pomoc psychologiczna w obliczu kryzysu
dr Magdalena Skotnicka-Chaberek, Centrum Neurorehabilitacji
im Z. i J. Dziurkowskich, Uniwersytet SWPS, Szkoła Psychoterapii
Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem
dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowoskiej

Hiperseksualność, czyli Compulsive Sexual Behavior Disorder (CSBD) – model poznawczy
Arkadiusz Bilejczyk, Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta oraz superwizor-dydaktyk Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, certyfikowany seksuolog kliniczny oraz superwizor psychoterapii zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Instytut Poznawczy

10:30 -12:00

12:00-12:30 Przerwa

Terapia poznawczo-behawioralna lęku napadowego
Alicja Rawinis-Tomaszewska, Szkoła Psychoterapii Crescentia

12:30-14:00

Oblicza perfekcjonizmu. Konceptualizacja i terapia
Wojciech Stefaniak, Akademia Psychoterapii Interego

14:00-15:30

15:30-16:00 Przerwa

Czym to się je? Czyli zaburzenia odżywiania w praktyce
Joanna Ignatowicz Ośrodek Terapeutyczno-Szkoleniowy Ter-Cognitiva

16:00-17:30

Dialog Motywujący
Akademia Motywacji i Edukacji

17:30-19:00

Niedziela 15.05.2022

Sympozjum

Wojna zmienia (prawie) wszystko.
Jak terapeuci poznawczo-behawioralni mogą wesprzeć
Ukrainę przewodnicząca Olga Olszewska

9:00-11:30

Open papers

Terapia Schematów poza schematami, na drodze do świadomej samoopieki w cukrzycy typu 1 – Studium przypadkuPrzegląd niefarmakologicznych metod leczenia koszmarów sennych ze szczególnym uwzględnieniem techniki świadomego śnienia

Czatbot terapeutyczny jako narzędzie wspierające terapię poznawczo-behawioralną

Terapia uzależnień od substancji psychoaktywnych i zaburzeń osobowości z wykorzystaniem podejścia dual focus. Studium przypadku

Terapia schematów w leczeniu pacjentów detencyjnych o antyspołecznej strukturze osobowości. Skuteczność i metody postępowania

Kontekstowe podejście do budowania konceptualizacji w ujęciu poznawczo-behawioralnym

9:00-11:30

Opis wystąpień

Pierwsza pomoc psychologiczna w obliczu kryzysu

dr Magdalena Skotnicka-Chaberek, Centrum Neurorehabilitacji im Z. i J. Dziurkowskich, Uniwersytet SWPS, Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowoskiej


Hiperseksualność, czyli Compulsive Sexual Behavior Disorder (CSBD) – model poznawczy

Arkadiusz Bilejczyk, Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta oraz superwizor-dydaktyk Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, certyfikowany seksuolog kliniczny oraz superwizor psychoterapii zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Instytut Poznawczy


Hiperseksualność jako problem kliniczny jest rozpoznawana i poddawana oddziaływaniom terapeutycznym od przynajmniej pierwszej połowy lat 80tych XX wieku. Definiowana jako uzależnienie, kompulsywność, zaburzenie o charakterze parafilii, czy zaburzenie popędów i impulsów. Pomimo braku jednoznacznej konceptualizacji tego problemu znalazł się on w najnowszej wersji klasyfikacji problemów zdrowotnych formułowanej przez WHO, czyli w ICD 11.

Na warsztacie zostanie zaprezentowana propozycja modelu poznawczego zjawiska CSBD z wyjaśnieniem poszczególnych elementów konceptualizacji poznawczej tego zaburzenia. Uczestnicy będą także mogli zapoznać się z propozycją pracy terapeutycznej w modalności poznawczo-behawioralnej z pacjentami zgłaszającymi problemy o takim charakterze. Utrwalony problem nadmiarowej aktywności seksualnej zazwyczaj powoduje powstawanie trudności w pozaseksualnych obszarach funkcjonowania człowieka. Częstotliwość zgłaszania przez pacjentów w gabinetach terapeutycznych objawów hiperseksualnych zdecydowanie narasta w ostatnich 10-15 latach. W coraz większym stopniu problematyka ta dotyczy również kobiet. Istotnym się więc wydaje umożliwienie zdobycia wiedzy o hiperseksualności jak najszerszemu gronu specjalistów pracujących w szeroko pojętej ochronie zdrowia psychicznego.

Terapia poznawczo-behawioralna jest obecnie jedną z najczęściej stosowanych metodologii pracy psychoterapeutycznej w klinice seksuologicznej. Jednak poznawcze modele poszczególnych zaburzeń dopiero powstają. Prezentując poznawczy sposób prowadzenia terapii i samego rozumienia problemu CSBD, zajęcia te mają również na celu przekonać uczestników zarówno do poznawczego spojrzenia na zaburzenia i problemy psychiczne w ogóle, jak i do poznawczo-behawioralnej metodologii pracy z pacjentami.


Terapia poznawczo-behawioralna lęku napadowego

Alicja Rawinis-Tomaszewska, Szkoła Psychoterapii Crescentia

„Ludzie we wsi podejrzewali swoje serca, a te , nieprzywykłe do tak wielkiej uwagi, kołatały frustrująco szybko. Przypominali sobie, ze gdy zbliża się zawał serca mrowi jedna ręka, nie pamiętali, tylko która, więc mrowiło ich w obu.”

Mariana Leky „Sen o Okapi”


Zburzenie paniczne dotyka około 2-3 % populacji, jest częstym zaburzeniem, z którym spotykamy się w psychoterapeutycznej codzienności. W wielu sytuacjach pacjenci po konsultacjach u lekarzy specjalistów ostatecznie zostają przekierowani do gabinetu psychoterapeuty, gdzie odkrywają, że źródłem ich objawów jest lęk. Terapia poznawczo-behawioralna stanowi skuteczną metodę leczenia zaburzenia panicznego oraz pozwala pacjentom stosunkowo szybko zauważyć poprawę funkcjonowania.

Podczas warsztatu dowiemy się jak lęk paniczny jest rozumiany w modelu poznawczo- behawioralnym, z jakich elementów składa się terapia i jaki jest jej przebieg. Doświadczymy na sobie eksperymentu behawioralnego, który jest nieodłącznym elementem terapii zaburzenia panicznego.


Oblicza perfekcjonizmu. Konceptualizacja i terapia

Anna Szajkowska, Akademia Psychoterapii Interego


Tendencje perfekcjonistyczne coraz częściej są problemem zgłaszanym w gabinetach psychologów i terapeutów. Często również to właśnie to zjawisko kryje się za innymi zgłaszanymi podczas terapii problemami . Perfekcjonizm jako złożone zjawisko cały czas jest badany oraz opracowywane są nowe sposoby pracy z klientami, którzy doświadczają jego konsekwencji. Warsztat będzie poświęcony omówieniu samego zjawiska perfekcjonizmu oraz przedstawieniu, jakie kierunki pracy proponuje transdiagnostyczny protokół pracy z perfekcjonizmem CBT-P (Cognitive-Behavioral Therapy for Perfectionism). Omówione zostaną cechy „dobrego” i „złego” perfekcjonizmu. Uczestnicy będą mogli również zapoznać się z głównymi problemami jakie występują w pracy terapeutycznej z osobami o silnych tendencjach perfekcjonistycznych . Przeanalizowane zostaną także „pułapki” relacyjne , jakie mogą pojawić się podczas terapii


Czym to się je? Czyli zaburzenia odżywiania w praktyce

Joanna Ignatowicz Ośrodek Terapeutyczno-Szkoleniowy Ter-Cognitiva


Zaburzenia odżywiania posiadają najwyższy współczynnik śmiertelności ze wszystkich zaburzeń psychicznych. Stanowią istotny problem zdrowotny o złożonej etiologii i wielu zaburzeniach współwystępujących. Powodują rozmaite negatywne konsekwencje psychologiczne, społeczne oraz w obszarze zdrowia fizycznego.

Terapia poznawczo-behawioralna jest najlepiej udokumentowaną metodą postępowania w przypadku zaburzeń odżywiania. Terapia dialektyczno-behawioralna jest odmianą terapii CBT wykazującą dużą skuteczność u pacjentów z bulimią i zaburzeniem z napadami objadania się. Terapia RO-DBT okazuje się skuteczna w leczeniu pacjentów cierpiących na anoreksję.Warsztat adresowany jest przede wszystkim dla studentów psychologii. Celem zajęć jest przybliżenie uczestnikom podstawowych zagadnień dotyczących problematyki zaburzeń odżywiania, takich jak diagnoza, etiologia oraz mechanizmy podtrzymujące. Przedstawione zostaną wybrane metody pracy terapeutycznej w oparciu o modele transdiagnostyczne z użyciem technik CBT, DBT i RO-DBT. Zajęcia odbędą się w oparciu o krótki wykład, dyskusję, opisy przypadków i pracę warsztatową.

Terapia Poznawczo-Behawioralna (CBT)

Psychoterapia poznawczo-behawioralna to podejście terapeutyczne, którego skuteczność została potwierdzona w licznych badaniach naukowych. CBT znajduje zastosowanie w szerokim spektrum problemów psychologicznych, obejmuje terapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Terapia może przybierać formę indywidualną i grupową, umożliwia również terapię par i rodzin. Leczenie w terapii poznawczo-behawioralnej opiera się na indywidualnej konceptualizacji problemów, dynamicznie formułowanej przez terapeutę i pacjenta. Budując bezpieczną relację terapeuta określa wspólnie z pacjentem teraźniejsze problemy, uwzględniając związane z nimi ważne doświadczenia z przeszłości. Wspólnie ustalone cele terapeutyczne są regularnie monitorowane i określone w czasie. CBT zakłada aktywną współpracę pomiędzy pacjentem a terapeutą.

Podstawowe założenia CBT

  • CBT opiera się na modelu poznawczym, który opisuje wzajemne zależności pomiędzy myśleniem, emocjami i zachowaniem. Według modelu poznawczego sposób, w jaki postrzegamy daną sytuację, wpływa na naszą reakcję emocjonalną oraz na podejmowane działania.
  • Psychologiczne problemy wynikają ze zniekształconych, niepomocnych sposobów myślenia oraz wyuczonych, niepomocnych wzorców zachowania.
  • W toku terapii pacjent wraz z terapeutą starają się odkryć, w jaki sposób powstały problemy pacjenta i jakie mechanizmy je podtrzymują. Pacjent stopniowo uczy się rozpoznawać i modyfikować niepomocne interpretacje sytuacji, a także rozwijać bardziej skuteczne strategie radzenia sobie.
  • CBT zakłada, że w wyniku terapii pacjent ma zostać swoim własnym terapeutą. Poprzez ćwiczenia na sesjach, a także zadania do wykonywania między spotkaniami, pacjenci uczą się, jak zmieniać myślenie, problematyczne emocje oraz niefunkcjonalne zachowanie.

Lista problemów, w których skuteczny jest CBT

Prowadzone badania wykazały skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu różnych zaburzeń i problemów, m.in.: zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, zaburzeń zachowania, nadużywania substancji psychoaktywnych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości, zaburzeń neurorozwojowych, zaburzeń nawyków i popędów, schizofrenii, problemów w rodzinie i związkach, powikłanej żałobie, problemów somatycznych z komponentami psychicznymi.

W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój terapii poznawczo-behawioralnej w naszym kraju, zwiększa się liczba akredytowanych ośrodków prowadzących szkolenia, a w konsekwencji liczba certyfikowanych psychoterapeutów poznawczo-behawioralnych. Proces szkolenia i certyfikacji terapeutów opiera się na standardach i regulaminach, opracowanych przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), którego siedziba mieści się w Warszawie. PTTPB jest niezależnym stowarzyszeniem naukowym, które skupia profesjonalistów pracujących w nurcie poznawczo-behawioralnym. PTTPB odpowiada za proces kształcenia psychoterapeutów oraz superwizorów, a także prowadzenie badań i rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej form pomocy i leczenia opartych na zasadach terapii poznawczo-behawioralnej. Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), największej europejskiej organizacji zrzeszającej towarzystwa terapii poznawczej różnych krajów.


Szczegółowe informacje dotyczące terapii poznawczo-behawioralnej w Polsce i na świecie mogą

Państwo znaleźć pod poniższymi linkami:

https://www.pttpb.pl

https://eabct.eu

https://beckinstitute.org

Terapia poznawczo-behawioralna w Polsce

PATRONI HONOROWI

Konsultant Krajowy w dziedzinie Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

Prezydent Miasta Krakowa
Jacek Majchrowski

Partnerzy

Kontakt:


Ul. Chłodna 64 lok.306A

00-872 Warszawa

Tel: (48) 508 964 887

email: konferencja@pttpb.pl

Regulamin konferencji

POLSKIE TOWARZYSTWO TERAPII POZNAWCZEJ

I BEHAWIORALNEJ

IM.PROF. ZDZISŁAWA BIZONIA