REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEJ HYBRYDOWEJ KONFERENCJI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TERAPII POZNAWCZEJ I BEHAWIORALNEJ 
„Szyta na miarę. Terapia poznawczo-behawioralna. 17-19 maj 2024 r.” 


§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Szyta na miarę. Terapia poznawczo-behawioralna” (dalej także jako „Konferencja”) odbędzie się w formule hybrydowej w dniach 17-19 maja 2024 r. Formuła hybrydowa oznacza zarówno udział uczestników stacjonarnie w Warszawie jak i transmisję w czasie rzeczywistym. Obie formy uczestnictwa umożliwiającą bierny udział Uczestników, a także zadawanie przez nich pytań prelegentom oraz udział w dyskusji jak również udostępnienie nagrań audio i/lub wideo wybranych, uprzednio nagranych wystąpień.
 2. Miejscem Konferencji jest Novotel Warszawa Centrum, adres: ul. Marszałkowska 94/98, 00-510, Warszawa kontakt telefoniczny: +48 22 596 25 40 
 3. Konferencja ma charakter międzynarodowy.  Językiem Konferencji jest język polski oraz język angielski. Organizator będzie zapewniać tłumaczenie symultaniczne wybranych wystąpień i prezentacji wykładowców z zagranicy. Materiały prezentowane przez prowadzących wystąpienia nie będą tłumaczone.
 4. Organizatorem Konferencji jest Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej z siedzibą w Warszawie (dalej także jako „Organizator”). 
 5. Uczestnikami Konferencji mogą być członkowie Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz inne osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa w Konferencji.
 6. Uczestnikami Konferencji są: Uczestnicy Czynni (osoby wygłaszające referat, prowadzące warsztaty, biorące udział w sympozjach lub panelach lub prezentujące plakat) oraz Uczestnicy Bierni (osoby nie wygłaszające referatu, nie prowadzące warsztatu, nie biorące udziału w sympozjach lub panelach, ani nie prezentujące plakatu). 
 7. W ramach Konferencji odbędą się sesje naukowo-dydaktyczne i edukacyjne (w tym warsztaty przedkonferencyjne, wykłady plenarne, sympozja, warsztaty, superwizje i sesje plakatowe). 
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania Konferencji. W przypadku odwołania Konferencji Organizatorzy są zobowiązani poinformować o tym Uczestników nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem Konferencji.
 9. Szczegółowy Harmonogram i Program Konferencji zostanie opublikowany na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej: https://konferencja.pttpb.pl/
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Harmonogramie i Programie Konferencji.
 11. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
 12. Konferencję obsługuje firma Symposium Cracoviense Sp z o.o. ul. Rakowicka 1/14, 31-511 Kraków Biuro obsługi konferencji: e-mail: symposium@symposium.pl  tel. +48 12 422 76 00
 
§ 2. Zgoda na udostępnienie wizerunku
 
1. Uczestnik, poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, oświadcza, że jest świadom, iż uczestnictwo online konferencji oznacza, że w ramach uczestnictwa Uczestnika przy włączonej kamerze w urządzeniu Uczestnika pozostali uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się z wizerunkiem oraz personaliami Uczestnika. Uczestnik niniejszym wyraża na to zgodę. 
2. Uczestnik, poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, oświadcza, że wyraża zgodę na nagrywanie przez Organizatora przebiegu Konferencji (jej poszczególnych modułów, paneli, wystąpień), w zakresie zapisu audio i wideo. Uczestnik poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnianie jego wizerunku i personaliów, zamieszczonych na nagraniach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym innym zarejestrowanym uczestnikom, przez okres 30 dni od daty uruchomienia dostępności po zakończeniu Konferencji, o której to dacie wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani z trzydniowym wyprzedzeniem. 
 
§ 3. Uczestnictwo w Konferencji
 
 1. Warunkiem udziału w Konferencji są:
  a.   Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszenia Uczestnictwa dostępnego poprzez link udostępniony na stronie internetowej PTTPB w zakładce CENNIK, link: https://konferencja.pttpb.pl/cennik  Zgłoszenie uczestnictwa powinno zawierać wskazanie wyboru Warsztatów,  jeżeli Uczestnik wybrał udział w takim warsztacie. Osoby posiadające już konto na platformie Zoom powinny wskazać w Formularzu Zgłoszenia ten sam adres email, który przypisany jest do konta Zoom.
  b.     Uiszczenie opłaty konferencyjnej.
 2. Opłaty konferencyjne są określone w cenniku.
 3. Rejestracja na warsztaty Przedkonferencyjne możliwa jest wyłącznie, dla osób, które zarejestrowały się na konferencję i wniosły opłatę konferencyjną.
 4. Opłatę za udział w Konferencji należy przesłać na rachunek bankowy Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej nr  37 1050 1025 1000 0090 8306 9626 wskazując w tytule płatności: „opłata Konferencyjna, imię i nazwisko Uczestnika”. Opłata ma charakter jednorazowy nie ma możliwości płatności w ratach. Uczestnicy mają możliwość dokonania opłaty za udział w konferencji za pośrednictwem przelewy24.pl w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie: https://konferencja.pttpb.pl/cennik
 5. Organizator – na życzenie Uczestnika, zgłoszone w Formularzu Zgłoszenia – wystawia Fakturę VAT za udział w Konferencji na dane podane przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszenia. 
  a/ Faktura wystawiana jest na podstawie dokładnych danych do faktury, łącznie z nr NIP firmy, na którą ma być wystawiona. 
  b/ Organizator informuje, że po zakończeniu konferencji nie będzie możliwości poprawienia faktur już wystawionych.  
  c/ Standardowo wystawienie faktury łączonej lub dzielonej nie jest możliwe. Organizatorzy zastrzegają sobie jednak prawo do rozważenia takiej możliwości w wyjątkowych sytuacjach, które wymagają indywidualnego podejścia. W przypadku konieczności wystawienia faktury łączonej lub dzielonej, uczestnik zobowiązany jest do skontaktowania się z biurem obsługi konferencji i przedstawienia uzasadnionego wniosku.
  d/ Uczestnicy konferencji zobowiązani są do samodzielnego pokrycia kosztów noclegu i dojazdu.
 6. Udział w Konferencji może wiązać się z koniecznością poniesienia przez Uczestników dodatkowych opłat naliczanych przez podmioty zapewniające Uczestnikom dostęp do sieci Internetowej. Organizator nie zapewnia dla Uczestników dostępu do sieci internetowej. 
 7. Koszt udziału w Konferencji, Uczestnik pokrywa we własnym zakresie. 
 8. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa za pomocą Formularza Zgłoszenia upływa w dniu 11.05.2024 r. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia limitu miejsc, po którego przekroczeniu może zamknąć rejestrację na Konferencję i/lub Warsztaty przed upływem wskazanego terminu.
 9. Brak uregulowania opłaty konferencyjnej w terminie 3 dni od dnia rejestracji upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej. 
 10. Na wybrane, zaznaczone w programie, ujęte w opłacie konferencyjnej (wskazane na stronie www.konferencja.pttpb.pl) warsztaty, superwizje obowiązuje rezerwacja miejsc i decyduje kolejność zgłoszeń. Sposób rezerwacji miejsc zostanie ogłoszony przez organizatora na stronie www.konferencja.pttpb.pl w terminie najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem konferencji.
 11.  Godziny dydaktyczne przysługujące uczestnikowi biernemu: 
  a/ za udział w konferencji 30 godzin; 
  b/ za udział w warsztacie przedkonferencyjnym 4 godziny; 
  Uzyskane godziny będą uwzględnione przy odnawianiu Certyfikatu Psychoterapeuty  PTTPB  i Superwizora-Dydaktyka PTTPB.
 12. Godziny dydaktyczne przysługujące uczestnikowi czynnemu:
  a/ za udział w konferencji 30 godzin; 
  b/ za udział w warsztacie przedkonferencyjnym 4 godziny; 
  d/ za przedstawienie wystąpienia lub warsztatu x godziny; 
  e/ za przedstawienie  plakatu x godziny. 
  Uzyskane godziny będą uwzględnione przy odnawianiu Certyfikatu Psychoterapeuty PTTPB i Superwizora-Dydaktyka PTTPB.
 13. Lekarze uczestniczący w Konferencji otrzymują X punktów edukacyjnych, zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Jeśli zostanie uzyskana zgoda Izby Lekarskiej.
 14. W razie zaznaczenia w formularzu zgłoszeniowym opłaty konferencyjnej i opłaty za warsztaty przysługującej członkom PTTPB, którzy mają opłacone składki członkowskie do 2023 r włącznie i członkom EABCT, przez osoby do tego nieuprawnione (nie będące członkiem PTTPB, który ma opłacone składki członkowskie do 2023 r włącznie lub nie będące członkiem EABCT,) organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszenia na konferencję.
 15. W ramach opłaty rejestracyjnej Uczestnik Stacjonarny otrzymuje udział w konferencji i wybranych warsztatach,    dostęp do plakatów online, dostęp do strefy partnerów konferencji identyfikator i materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa,  przerwy kawowe, kolacje, dostęp do wirtualnej platformy przez 30 dni po zakończeniu konferencji.
 16. W ramach opłaty rejestracyjnej Uczestnik Online otrzymuje indywidualny dostęp do Internetowej Platformy Cyfrowej Konferencji (dalej zwanej Platformą) w ramach którego ma możliwość korzystania z następujących usług:
  ▪ streaming polegający na transmisji na żywo wykładów i warsztatów Konferencji,
  ▪ możliwość zadawania pytań prelegentom oraz udziału w elementach interaktywnych Konferencji,
  ▪ dostęp do wirtualnych sesji posterowych, biuletynu konferencyjnego oraz materiałów udostępnionych przez partnerów Konferencji,
  ▪ 30 dniowy dostęp do wybranych, zarchiwizowanych nagrań wystąpień, termin rozpoczęcia udostępniania zostanie podany wszystkim uczestnikom z trzydniowym wyprzedzeniem
 17. Indywidualne dane dostępowe do Platformy nie mogą być przekazywane innym osobom. W razie ustalenia przez Organizatora, iż za pomocą indywidualnych danych dostępowych danego Uczestnika udział w Konferencji (równolegle, bądź w różnych momentach czasowych) bierze osoba nieuprawniona, Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Platformy za pomocą danego Identyfikatora (i pozostałych danych dostępowych). 
 18. Zachowanie i Bezpieczeństwo:
  a. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie konferencji.
  b. Zakazane jest spożywanie alkoholu oraz używanie substancji odurzających na terenie konferencji. Osoby łamiące ten zakaz będą natychmiast usunięte z wydarzenia.
  c. Wszelkie działania naruszające bezpieczeństwo innych uczestników, mienia konferencji lub innych osób obecnych na terenie wydarzenia będą traktowane jako poważne przewinienie.
  d. Wszyscy uczestnicy stacjonarni zobowiązani są nosić widoczne identyfikatory przez cały czas trwania konferencji. Identyfikatory są nieodłącznym elementem uczestnictwa i umożliwiają kontrolę dostępu na terenie konferencji. Osoby bez widocznego identyfikatora mogą zostać poproszone o opuszczenie terenu wydarzenia.
 
§ 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 
 1. Uczestnik aby skorzystać z Platformy powinien dysponować dostępem do Internetu i sprzętem komputerowym i/lub urządzeniem mobilnym oraz oprogramowaniem spełniającym następujące wymagania :
  • Połączenie z siecią Internet o optymalnej przepustowości 10 Mb/s, (minimalna przepustowość to 1Mb/s, która jednak może sprawiać problemy z jakością połączenia) .
  • W związku z czasem trwania transmisji, bez ograniczeń na wielkość transferowanych danych (transfer filmu z rozdzielczością HD to około 3 GB/h), (Szybkość Internetu można sprawdzić np. na stronie https://www.speedtest.pl/). 
  • Najnowsza przewidziana dla danego systemu operacyjnego wersja przeglądarki internetowej Chrome, Firefox, Safari, Edge umożliwiająca odtwarzanie filmów wideo,
  • Przeglądarka powinna obsługiwać Java Script i standard HTML5 oraz powinna mieć włączoną obsługę plików Cookies i Java Script.
  • Zalecane jest korzystanie ze słuchawek z mikrofonem. 
  • W czasie korzystania z Zoom można mieć włączone lub wyłączone video i mikrofon. Mikrofon danego użytkownika może być wyłączany przez organizatora, natomiast jego włączenie (kliknięcie ikonki mikrofonu) możliwe jest tylko od strony uczestnika. 
  • Prosimy o wyłączenie mikrofonu na czas, w którym nie chcemy przekazywać dźwięku ze swojego mikrofonu, co pozwala uniknąć wprowadzania zakłóceń, zwłaszcza przy większej liczbie osób.
  • Prosimy o przestrzeganie następujących zasad:
  • a) Używanie do logowania pełnego imienia i nazwiska. Osoby niezalogowane pod swoim imieniem i nazwiskiem mogą nie zostać dopuszczone do uczestnictwa w Konferencji i warsztatach przedkonferencyjnych.
  • b) Nieudostępnianie innym osobom przekazanych w mailu indywidualnych linków dostępowych do połączenia z konferencją.
  • c) Przetestowanie połączenia przed rozpoczęciem konferencji w wypadku małego doświadczenia z aplikacją Zoom.
 2. Ponieważ korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą sieci publicznej jaką jest Internet wiąże się z ryzykiem zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, w tym z ryzykiem pozyskania i modyfikowania danych rekomendowane jest zainstalowanie stale aktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz uruchomienie zapory systemowej na urządzeniu końcowym (komputer, urządzenie mobilne) z którego Uczestnik korzysta.
 3. Na 2 dni przed Konferencją Uczestnik otrzyma, na podany podczas rejestracji adres email, komplet informacji dotyczących sposobu korzystania z Platformy, zasad logowania i uwierzytelniania dostępu w trakcie transmisji online.  
 4. Użytkownik loguje się do Platformy używając swoich indywidualnych danych dostępowych. Dane te są ściśle osobiste i nie mogą być przekazywane żadnej innej osobie. Umożliwiają one dostęp do platformy z jednego urządzenia końcowego jednocześnie.
 5. Użycie indywidualnych danych dostępowych w celu umożliwienia co najmniej biernego uczestnictwa w Konferencji osobom trzecim jest zabronione.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje świadomego lub nieświadomego przekazania swoich danych dostępowych przez Uczestnika osobom trzecim.
 7. Wszystkie udostępnione na Platformie treści (m.in. teksty, grafiki w tym logotypy i znaki towarowe, zdjęcia, materiały wideo, dźwięki, możliwe do pobrania pliki) oraz ich kompozycja i struktura, jak również samo rozwiązanie techniczne Platformy stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej na podstawie stosownych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 8. Uczestnik Konferencji ma prawo do uzyskania dostępu do Platformy i zapoznania się z przedstawionymi na niej treściami. Prawo to nie oznacza udzielenia mu zgody na ich nagrywanie lub wykorzystanie w innych celach w jakiejkolwiek formie. Modyfikowanie udostępnionych na Platformie treści, jak również ich powielanie i kopiowanie, jakiekolwiek formy dystrybucji lub udostępniania ich osobom trzecim za pomocą dowolnego medium w całości lub w fragmentach w jakiejkolwiek postaci wymaga wyrażenia uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.
 9. Uczestnik zobowiązany jest do niepodejmowania jakichkolwiek działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym regulaminem oraz do niepodejmowania żadnych działań które mogą spowodować zachwianie stabilności lub przeciążenie Platformy. W szczególności zakazane jest:
  - wprowadzanie lub umożliwianie wprowadzania na Platformie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa lub pozyskanych przez Uczestnika w sposób sprzeczny z prawem, naruszających obyczaje i prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej albo mogących naruszać dobra osobiste lub prawnie chronione tajemnice osób trzecich,
  - wprowadzanie lub umożliwienie wprowadzania jakichkolwiek szkodliwych elementów, w tym oprogramowania lub kodów źródłowych (takich jak np. wirusy komputerowe lub oprogramowanie służącego rozsyłaniu niezamówionych przez odbiorców informacji – tzw. Spamu),
  - przeprowadzanie jakichkolwiek prób obejścia stosowanych systemów zabezpieczeń.
 10. Naruszenie przez Uczestnika postanowień ustępów 4,5,7,8,9 do niniejszego paragrafu upoważnia Organizatora lub partnera technicznego – Operatora Platformy do zablokowania Uczestnikowi dostępu do Platformy, a Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia tych postanowień.
 11. W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Platformy, Organizator lub Operator Platformy może przesyłać Użytkownikom informacje lub powiadomienia o charakterze technicznym, nie mające charakteru informacji handlowych w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 12. Organizator nie gwarantuje nieprzerwanego lub wolnego od błędów dostępu do Platformy, dołoży jednak wszelkich starań, aby jak najszybciej wyeliminować wszelkie zakłócenia jak tylko się pojawią.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dołączeniem do spotkania na Zoomie wynikające z niezapoznania lub niezastosowania się do szczegółowych instrukcji dotyczących konfiguracji oprogramowania Zoom udostępnionych przez Organizatora (http://konferencja.pttpb.pl/informacje-dla-uczestnikow), w tym szczególnie instalacji lokalnej, desktopowej aplikacji Zoom na komputerze (zalogowanie na konto Zoom w przeglądarce nie jest warunkiem wystarczającym!) oraz zmiany pola Display Name. 
 14. Operator Platformy w trakcie pełnienia 12-miesięcznych usług konserwacyjnych związanych z zapewnieniem dostępu do archiwum jest uprawniony do prowadzenia prac technicznych lub konserwacyjnych, w tym również takich, które mogą powodować krótkoterminowe, czasowe utrudnienia lub wyłączenie funkcjonowania Platformy lub niektórych jej funkcjonalności i tym samym uniemożliwiać albo ograniczać dostęp do treści zgromadzonych w Portalu.
 15. Operator Platformy może w dowolnym czasie przeprowadzić niezbędne prace serwisowe uniemożliwiające lub ograniczające dostęp do usług mające na celu szybkie przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 
§ 5 Rezygnacja z udziału w Konferencji
 
 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika powinna być dokonana w formie pisemnej wysłanej:
  • Pocztą Polską na adres korespondencyjny PTTPB, skrytka pocztowa 22, Al. Solidarności 129/131, 00-951 Warszawa.
  • Na adres e-mail: konferencja@pttpb.pl  w formie skanu ręcznie podpisanego dokumentu.
 2. Datą złożenia Organizatorowi oświadczenia o rezygnacji jest data doręczenia oświadczenia.
 3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji:
  • W przypadku doręczenia oświadczenia o rezygnacji do dnia 20.04.2024 r. zwrotowi podlega połowa uiszczonej opłaty konferencyjnej
  • W przypadku doręczenia oświadczenia o rezygnacji po dniu 20.04.2024 r. opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi
  • Opłata za Warsztat Przedkonferencyjny nie podlega zwrotowi bez względu na datę doręczenia oświadczenia o rezygnacji. 
 4. Zwrot opłaty następuje bezpośrednio na konto bankowe, z którego została wysłana. W przypadku wystawionych faktur VAT, do 14 dni po otrzymaniu przez Organizatora podpisanej kopii faktury korygującej.
 5. W przypadku wniesienia opłaty rejestracyjnej i braku logowania online Uczestnika na Konferencji opłata rejestracyjna nie jest zwracana, a materiały konferencyjne nie będą w jakiejkolwiek formie dostarczane przez Organizatora lub Biuro Organizacyjne Uczestnikowi. Nieobecny Uczestnik nie ma też prawa do otrzymania certyfikatu uczestnictwa w Konferencji.  
 
§ 6. Zgłoszenia czynnego udziału w Konferencji – zasady nadsyłania i wyboru abstraktów
 
 1. Warunki i daty nadsyłania abstraktów wystąpień, warsztatów i  plakatów, będą dostępne na stronie internetowej konferencji w zakładce: (wkrótce)
 2. Wystąpienie, warsztat lub poster nie może naruszać praw autorskich, interesów prawnych i materialnych osób trzecich w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz 83 z późn. zm.) oraz nie mógł być wcześniej publikowany.
 3. Autorzy wystąpień, warsztatów i posterów zgłoszonych w trybie ogłoszonym w newsletterze z dnia nie otrzymują honorariów za warsztaty, postery oraz wystąpienia.
 4. Organizator dokona wyboru Uczestników Czynnych na podstawie nadesłanych abstraktów  w terminie do dnia 15.04.2024.
§ 7. Siła wyższa. Odwołanie, zmiany terminu Konferencji
 
 1. Siła wyższa oznacza nagłe zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Organizatora, uniemożliwiające wykonanie zobowiązania w całości lub w deklarowanej formie i zakresie, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia. Zdarzeniem takim są w szczególności wojny, katastrofy naturalne, strajki oraz akty organów władzy i administracji państwowej – np. ogłoszenie żałoby narodowej, a także stan epidemii. W przypadku Konferencji w wersji cyfrowej siłą wyższą może być także nagła, niemożliwa do przewidzenia niewydolność studia transmisyjnego lub dostawcy usług internetowych albo serwerowych spowodowana np. zalaniem, pożarem czy inną awarią uniemożliwiającą transmisję.
 2. W niezależnych od Organizatora przypadkach – spowodowanych siłą wyższą Organizator może podjąć decyzję o odwołaniu lub zmianie terminu konferencji. Organizator nie ponosi wtedy odpowiedzialności za korzyści utracone przez Uczestników z tego tytułu oraz nie pokrywa utraconych kosztów, jakie Uczestnik poniósł w związku ze zmianami opisanymi powyżej.
 3. W przypadku odwołania Konferencji z przyczyn zależnych od Organizatora, wniesiona opłata jest zwracana Uczestnikom w całości.
 4. W przypadku zmiany terminu Konferencji z przyczyn zależnych od Organizatora Uczestnik może podjąć decyzję o odstąpieniu od uczestnictwa w Konferencji, a wniesiona opłata jest mu zwracana w całości.
 5. Zwrotu opłaty dokonuje Organizator, który tę opłatę otrzymał na konto bankowe, z którego przelew był wykonywany. W przypadku wystawionych faktur VAT, do 14 dni po otrzymaniu podpisanej kopii faktury korygującej.
 6. O przypadkach opisanych w punktach: 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu Organizator poinformuje zainteresowanych poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Konferencji (www.konferencja.pttpb.pl) i dodatkowo e-mailem albo sms-em - o ile w zgłoszeniu rejestracyjnym zostały zamieszczone oraz poprawnie wprowadzone dane kontaktowe umożliwiające tą drogę przesłania informacji.
 
§8. Inne zmiany w ramach Konferencji
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji tj. m.in. osób prelegentów, tematów i godzin prelekcji jak również terminu i miejsca przeprowadzenia Konferencji, jeżeli pomimo zachowania należytej staranności przez Organizatora pierwotny program Konferencji okaże się niemożliwy lub istotnie utrudniony do zrealizowania np. na skutek choroby prelegenta lub innych zdarzeń będących poza jego kontrolą. Aktualny program publikowany będzie na stronie internetowej Konferencji (www.konferencja.pttpb.pl)
 
§ 9. Reklamacje 
 
 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji w formie pisemnej.
 3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 
§ 10. Postanowienia końcowe
 
 1. Wysłanie zgłoszenia uczestnictwa za pośrednictwem Formularza Zgłoszenia oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem, a Organizatorem i obowiązujących Uczestnika w trakcie trwania Konferencji.
 2. Certyfikaty uczestnictwa biernego oraz potwierdzenie “czynnego uczestnictwa” będą wysyłane w formie pdf na podany przez uczestnika w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, po zalogowaniu się uczestnika w dniu rozpoczęcia konferencji na platformie Konferencji oraz po wygłoszeniu wystąpienia, do 30 dni po zakończeniu Konferencji. Nie ma możliwości otrzymania wyżej wymienionych dokumentów w wersji papierowej. Nie ma możliwości uzyskania certyfikatów uczestnictwa w dwóch warsztatach, których czas pokrywa się ze sobą.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Poprzez zaakceptowanie niniejszego regulaminu, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (Administrator), ul. Chłodna 64/306a, 00-872 Warszawa, NIP: 5262447377, w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu prowadzenia działalności gospodarczej, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, numeru NIP, numeru REGON. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.  Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 Nr 62, poz. 504). Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach konferencyjnych. 
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodne z prawem wykorzystanie wiedzy i umiejętności poznanych w trakcie trwania Konferencji
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej Konferencji.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu w każdej chwili w celu zapewnienia bezpieczeństwa i płynności przebiegu konferencji. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z aktualnym regulaminem i jego przestrzegania.